Contact

contact us

Teatralna 17A, Katowice, 40-003, Poland

+48 532 575 834

office@progresja-nmat.com

Projekty

Modyfikowane proszki ze stopów lekkich, jako nowy surowiec dla technologii przyrostowych

Projekt nr: POIR.01.01.01-00-0289/20

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci proszków kompozytowych ze stopów aluminium i tytanu przeznaczonych do technologii przyrostowych (AM – Additive Manufacturing). Materiałowo projekt opiera się na koncepcji wykorzystania wsadu w postaci zidentyfikowanych proszków stopów aluminium/tytanu i następnie ich modyfikacji. Proszki stopowe będą modyfikowane powierzchniowo metalem wysokotopliwym i/lub cząstkami ceramicznymi. Tak zmodyfikowane proszki w trakcie procesu wytwarzania przyrostowego pozwolą na wytworzenie wyrobu kompozytowego.

Rozwiązanie kierowane jest na intensywnie rosnący rynek technologii AM. Obecnie technologie te najintensywniej rozwijane są w przemyśle lotniczym i kosmicznym, medycznym i narzędziowym. Na rynku krajowym również są producenci stosujący technologie AM. Projekt realizowany będzie w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Liderem konsorcjum projektowego jest firma Progresja New Materials Sp. z o.o.(PNM). Firma PNM Sp z o.o. wchodzi w skład grupy Progresja S.A, która od kilku lat rozwija technologie przyrostowe i ma doświadczenie w pracach dotyczących tych technologii. W celu rozwoju w kierunku nowych materiałów Progresja S.A. powołała spółkę celową PNM Sp z o.o. Konsorcjantem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Ł – IMN) , który ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu nowych materiałów proszkowych i kompozytowych.

Wdrożenie wyników projektu umożliwi nie tylko rozwój technologii AM ale wpłynie na poszerzenie wiedzy, której obecnie brakuje w literaturze światowej, dotyczącej wpływu renu na właściwości metali lekkich. Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek technologii AM nowych stopów i kompozytów, odznaczających się lepszymi własnościami wytrzymałościowymi od obecnie stosowanych oraz uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji sferycznych proszków metalicznych dedykowanych do technologii AM.

Konsorcjum:

  • Progresja New Materials Sp. z o.o. – Lider,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 755 968,96 zł

w tym dofinansowanie: 2 402 234,90 zł

 

Opracowanie i optymalizacja procesu produkcji proszków dla przyrostowych technologii wytwarzania z zastosowaniem odpadów produkcyjnych jako surowca wsadowego

Projekt nr: POIR.01.01.01-00-0706/20

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej przemysłowej technologii produkcji proszków metali nieżelaznych na bazie stopów tytanu z zastosowaniem odpadów produkcyjnych takich jak np. wióry po procesach obróbki skrawaniem oraz ponadwymiarowe ziarno z konwencjonalnych procesów wytwarzania proszków. Stosowane obecnie metody wytwarzania proszków metali nieżelaznych są kosztowne i energochłonne. Jednocześnie zakres dostępnych na rynku proszków jest bardzo wąski, a wytwarzanie niewielkich partii – nieopłacalne.

Przedmiotowy projekt bazuje na koncepcji wykorzystania wsadu w postaci odpadów z obróbki ubytkowej zidentyfikowanego stopu Ti i/lub, co gwarantuje z kolei określony skład chemiczny proszku. Wykonane dotychczas przez członków Konsorcjum badania i próby technologiczne w warunkach laboratoryjnych potwierdziły, iż możliwe jest:

  • zapewnienie wymaganej czystości wsadu,
  • wytwarzanie sferoidalnych proszków na bazie stopów Ti o wysokich własnościach technologicznych.

Główne zadania w projekcie będą skupiały się na wyselekcjonowaniu odpowiedniego surowca, opracowaniu sposobu jego przygotowania i parametrów jego sferoidyzacji oraz parametrów procesowych dla wytypowanych technologii przyrostowych.

Zapotrzebowanie na proszki generowane jest zarówno przez producentów maszyn do wytwarzania przyrostowego jak i przez ich użytkowników, a więc firmy przemysłowe. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań szacuje się, że koszt proszków wytwarzanych według nowej technologii będzie znacznie niższy w porównaniu do proszków specjalnych stosowanych obecnie i dostępnych komercyjnie. Zachowane zostaną jednocześnie wymagane parametry proszków. Wdrożenie wyników projektu umożliwi rozwój przemysłowych technologii wytwarzania przyrostowego oraz rozszerzenie zakresu stosowania tych technologii, jak również innych pokrewnych technologii, np. napawania plazmowego PTA lub natryskiwania płomieniowego.

Konsorcjum:

  • Progresja New Materials Sp. z o.o. – Lider,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 406 758,64 zł

w tym dofinansowanie: 2 937 474,06 zł

projekty